आयुष्यात खूप माणसे येतात जातात……. काही माणसे असतात मेंदी सारखी….कोरा असतो हात …ती अलगदपणे हातावर उतरतात,त्यांची नाजूक नक्षीआणि […]